BEMÖTANDETS SCENKONST

Det konstnärliga arbete och praktiska erfarenhet vi samlat på oss har genom åren har landat i en egen pedagogisk metod ”Bemötandets scenkonst. Metoden har i dialog med aktörer och handledare på Kulturcentrum Väst, arbetats fram av den konstnärliga ledaren Marie Lindblad.

  • en metod och förhållningssätt till livet
  • en levande modell för social och hållbar utveckling

Metoden har presenterats och utvärderats på både nationell och europeisk nivå, i ett utvecklingsprojekt hos VGR år 2016 samt i ett ERASMUS projekt med 9 länder år år 2018.

I grund och botten speglar Bemötandets Scenkonst ett förhållningsätt till lärande och livet som bygger på djupt mänskliga värderingar om: jämlikhet, delaktighet, meningsfullhet, frihet och respekt för varje människas olikheter och unika förmågor. Förhållningssättet bygger på en ödmjuk inställning till mänskliga processer, ”man vet aldrig vem som lär av vem”.

Bemötandets Scenkonst används för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och öka motivation för en social och hållbar förändring. Ledare och aktörer är en del i en reflekterande process där individens och gruppens utveckling är en del, likaså mötet med en publik.

Metoden är både inåtriktad och utåtriktad:

  • I den inåtriktade delen ligger fokus på att öka våra aktörers sociala förmågor såsom: ökad självkänsla, tillit och motivation.
  • I den utåtriktade delen utvecklas våra aktörers konstnärliga uttryckssätt. 

Bemötandets scenkonst har utvecklats i skapande arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning men kan användas i allt skapande eller pedagogiskt arbete med alla människor, barn, unga såväl som vuxna.

Bild från den interaktiva föreställningen PHANTASIA

En levande modell för att utveckla socialt hållbara grupper. Röda Hjärtan är en integrerad teater, det betyder att hos oss arbetar människor med och utan funktionsvariation samt olika bakgrunder. Hos oss finns en gemenskap och mötesplats med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

I vårt konstnärliga arbete har det växt fram en ”levande modell” som synliggör viktiga förutsättningar för att odla sociala och hållbara grupper i samhället. Modellen visar hur mångfald och olikheter berikar och är en resurs för samhället.

Frihet – att ta ett stort språng och göra det omöjliga möjligt. På Röda Hjärtans Teater arbetar aktörer som enligt sina diagnoser/journaler ej skulle kunna uppträda inför en publik, leda en workshop eller en föreläsning. De har erövrat en ny frihet i deras liv.

I allt skapande arbetet är rörelsen och friheten viktig! Friheten som uppstår i tanken när vi vidgar våra perspektiv bortom normer och fördomar. Vad vi eftersträvar är ett slags inre och yttre konstnärligt sökande/tillstånd där vi skapar ”bortom begränsande tankar om oss själva och om vad som är möjligt i livet”. 

aktören Erik Rundqvist under repetitionerna av föreställningen BLÅ PLANET

Att skapa förutsättningar för framgång. Huvudfokus i Bemötandets Scenkonst ligger på att medvetandegöra våra aktörer att uppleva sig själva som ”aktiva givare”, att se sig själva som en resurs för samhällsutveckling. 

Vi vill skapa förutsättningar för våra aktörer att uppleva framgång, uppnå sina mål, kanske till och med överträffa sina och andras förväntningar. Från att varit fast i en identitet där de enbart sett sig som ”mottagare av samhällets stöd”, blir de ”givare” som bidrar till samhället med sin scenkonst. Genom att medverka i föreställningar, workshops och föreläsningar får de möjlighet att inspirera, beröra och utbilda andra människor, långt utanför den krets de vanligtvis rör sig i.

I takt med att självkänslan växer, växer också en ny medvetenhet fram som för med sig nya önskemål och drömmar. Har man klarat av ett stort språng, vet man att man kan ta ett till…

Bild från föreläsning i Lilla Edet för pedagoger från hela Västra götaland.

”Människor växer när vi får använda och utveckla kraften vi alla har.

Det handlar om att skapa utrymme för glädje,

nyfikenhet, mod och framåtanda. ”

Mirjam Berntsson föreläser i Lilla Edet

Att gå bortom klichéer, stereotyper. Bemötandets scenkonst kan ses som en motvikt till vår tids kommersiellt drivna scenkonst inom TV, underhållning, event mm.  En underhållning inom media där fokusering ligger på individen som ”stjärna” och scenkonsten som en sorts ”tävling” där underhållningsvärdet ligger i att individuella prestationer rankas i förhållande till en marknadsmässigt definierad norm. Detta förhållningssätt skapar konkurrens, utsatthet, utslagning och till sist ohälsa.

”Bemötandets scenkonst” står för en annan syn på människan och konsten. Vi vill arbeta med det respektfulla personliga bemötandet av varje individ i gruppen. Det kan ses som ett verktyg i det konstnärliga arbetet och en metod för att plocka fram och uppmuntra den personliga, unika livserfarenheten hos våra aktörer. 

Våra aktörer är medskapare till föreställningarna som växer fram. Alla får tid, utrymme och uppmuntran att ta sig förbi de banaliserade klichéerna om att ”vara stjärna”, för att i stället söka sina egna uttryckssätt och använda dem i unika gestaltningar. 

Våra aktörer är individuella artister i kollektiva föreställningar, där var och ens unika berättelse tillför djup och nya möjligheter till vårt konstnärliga arbete.

______________________________________________________________________________

”I mitt möte med människor med funktionsvariation har jag omvärderat mig själv och mitt ledarskap. Flera av dessa människor har visat mig vägen till det som är mest värdefullt i mitt liv, egenskaper som; närvaro, spontanitet, glädje, äkthet och kärlek. De har utvecklat min förmåga att tänka ”utanför boxen”, min flexibilitet och kreativitet. Det i sig har utvecklat en ny kvalité i mitt konstnärliga arbete och liv.

Jag är övertygad om att personer med funktionsvariation har något viktigt att tillföra teatern som konstform, teaterpubliken och vårt samhälle i stort. Skådespelare med funktionsvariation ger en alternativ bild av vad det är – att vara människa.

Vilka ska få synas på den offentliga scenen? Det handlar i grunden om demokrati och vilket samhälle vi vill ha. ”

Marie Lindblad, Konstnärlig ledare Kulturcentrum Väst.

Följ oss på Facebook och Instagram