SOPONIA – planeten där vi tar hand om varandra.

FUNKTIONSVARIERADE och MILJÖARBETET

En grupp som hamnat i bakvattnet när det gäller att aktivt ta del i att uppfylla miljömålen enligt agenda 2030 är gruppen med intellektuell funktionsvariation. Det saknas ett funktionsrätts-perspektiv i klimatfrågor och miljöfrågor. Personer med funktionsvariation är i stort sett aldrig inkluderade i klimat- och hållbarhetsarbetet och de får knappt någon information om klimatförändringar och klimatarbetet i tillgängliga format. Utan information och anpassade verktyg är det svårt att vara med och förändra.

Hindrade att delta i arbetet för en bättre miljö. Det saknas sammanhang för att inkludera målgruppen i miljöarbetet. På grund av bristande tillgänglighet går världen miste om miljontals människors engagemang och bidrag. Information om klimatkrisen, dess konsekvenser och hur vi som individer kan bidra ges sällan i för alla tillgängliga format. Vi har upptäckt att klimatarbetet tyvärr följer samma diskriminerande strukturer som andra områden och personer med funktionsvariation osynliggörs, glöms bort och bortprioriteras. Ett exempel som många i Sverige kan relatera till är återvinningsstationer, som i stort sett aldrig är anpassade så att personer som till exempel är blinda eller använder rullstol kan använda dem.

Det vill vi förändra! Personer med funktionsvariation och deras organisationer behövs i arbetet för mer motståndskraftiga och hållbara samhällen. Det behövs information om klimatfrågan och om hur vi som enskilda individer kan leva miljövänligare i format som är tillgängliga för ALLA.

RÖDA HJÄRTANS ensemble, KCV och SV söker nu medel för att sjösätta projektet.

I projektet SOPONIA kommer vi att arbeta med miljöfrågorna på ett kreativt sätt och engagera många med ett tilltal som är inbjudande, inkluderande, enkelt, innovativt och inte skapar klimatångest utan hopp, nyfikenhet och egen vilja att förändras.

Vi vill genom projekt vara motor och initiativtagare för hållbar utveckling inom miljö- och hållbarhetsfrågor för i första hand målgruppen personer med funktionsvariation och öka miljömedvetenhet och kunskap genom nya anpassade, varierade och kreativa sätt, med innovativa och lustfyllda metoder.

”Leave no one behind” är ledord i projektet. Vi vill vidga deltagandet i det offentliga rummet för vår målgrupp och erbjuda dem möjligheter och verktyg att synas och vara en aktiv bärare av kunskap i samhället. Vår erfarenhet är att kunskap förmedlad av vår målgrupp tas emot med öppet sinne och utan prestige eller klimatångest – Därför att det olyckligt att inte tillfullo utnyttja denna pärla till resurs i förändringsarbetet.

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET SOPONIA

Huvudfokus i projektet är att inkludera målgruppen med funktionsvariation i miljöarbetet enligt Agenda 2030. Vi satsar på en bred förankring och samverkan med civilsamhället för att få stark genomslagskraft i att främja miljöarbetet i samhället.

I projekt fokuserar vi på sopor, återvinning, återbruk och att förebygga samt minimera. Vi vill genom riktade kreativa insatser och metodarbete i form av workshops, miljödrama, föredrag, event och pop-up aktiviteter tillsammans med funktionsvarierade och våra samverkansparter öka miljömedvetenheten samt viljan och kunskapen för att aktivt engagera sig för vår miljö. Den grundläggande fråga som vi adresserar i projektet är vad som kan motivera oss människor att vilja förändra vårt miljöbeteende och våra miljöattityder.

ARBETET SKA LIGGA TILL GRUND FÖR ATT

  • Utveckla en kreativ metod hur vi kan främja ett positivt miljöbeteende i samhället för gruppen funktionsvarierade (den kommer också att fungera för andra grupper till exempel skola/förskola, äldreboende eller som en del i SFI utbildningen).
  • Skapa tillgängligt utbildningsmaterial i miljöfrågor enligt agenda 2030 för målgruppen funktionsvarierad. Erbjuda studiecirklar inom Studieförbundets Vuxenskolans regi med det nyproducerande utbildningsmaterial till målgruppen funktionsvarierad i Sverige. Utbilda cirkelledare och föredragshållare ur målgruppen funktionsvarierad i hållbarhets- och miljöfrågor.
  • Skapa ett nationellt nätverk som fortsätter att arbeta med frågan.

MÅLGRUPP projektets primära målgrupp är vuxna, barn och unga med funktionsvariation samt  deras anhöriga och personal. Vi vill med projektet vidga deltagandet i det offentliga rummet för vår målgrupp och erbjuda dem möjligheter att synas och vara en aktiv bärare av kunskap i samhället.

Den sekundära målgruppen är barn, makthavare, organisationer och företagare. 

ARBETSSÄTT

Kultur som en möjlighet att främja positiva miljöbeteenden. Forskning har visat att kulturella aktiviteter spelar en viktig roll för en heltäckande och hållbar samhällsutveckling. Kulturella och kreativa processer har en stark inverkan på människors utveckling, välbefinnande, hälsa och självkänsla. De gör det möjligt för individer och grupper att utforska sin historia och identitet samt att skapa ny mening och större frihet i sina liv. Det skapar utrymme för kreativ kunskapsförmedling och individuell forskning bortom det traditionella, med nya innovativa verktyg. 

Vi är övertygade om att kulturella aktiviteter också har en stor potential när det gäller att främja positiva miljöbeteenden. Med utgångspunkt i att vi är vanemänniskor som ingår i ett kollektivt handlande vill vi undersöka hur man i en social kontext kan skapa ökad positivt miljöbeteende och engagemang för vår miljö och klimat. 

 Arbetssättet öppnar upp för kulturell mångfald som omfattar både professionella kulturarenor och sektorer bortom de traditionella kulturarenorna.

FRÅGESTÄLLNINGAR I PROJEKTET

  • VAD motiverar människor till ökat ¨positivt miljöbeteende?” och HUR kan vi skapa nya positiva och hållbara beteendemönster?
  • HUR kan vi hitta samband mellan omsorg om miljö (environmental concern) och benägenheten att agera miljövänligt?
  • HUR kan vi med kultur och konstnärligt skapande som motor skapa långsiktigt engagemang och metoder för miljöarbete?

HUR TÄNKER VI OM SOPOR OCH MILJÖBETEENDE

Varför slänger vi fullt fungerande saker, varför tar vi inte vara på mer av våra råvaror när vi lagar mat och varför är det så svårt att ändra vårt beteende när vi vet att det är nödvändigt…det är några av de saker vi söker svar på. Vilka dolda kvaliteter och outnyttjade potentialer har våra sopor? Vi vill lyfta hur sopornas roll kan förändras och hur de kan bli meningsfulla på nya sätt, varför inte som tex. kunskapskällor eller besöksmål. Vi kan inte bara sätta vår tilltro till tekniska lösningar eller politiska beslut, dessa lösningar räcker inte till, det är framförallt viktigt att förändra människors kollektiva beteende ”flockbeteendet”.

Vi behöver adressera de positiva effekterna av hur samarbete lönar sig ( jfr. fåglar i flock) och vara uppmärksamma på när flockbeteendet i stället skapar en destruktiv utveckling. I en alltmer demokratiserad värld så är människors åsikter och beteenden därmed centrala för alla som vill arbeta med problemet kring hur mänskligheten kan komma till rätta med miljöproblemen. Forskning visar att människor i de flesta länder i allt högre utsträckning värnar om miljön, men att detta inte alltid omsätts i miljövänliga handlingar. Hur skall de globala miljöproblemen kunna lösas om inte människor som värnar om miljön agerar för att förbättra den?

SAMVERKANSPARTER

Vi är en kulturaktör som skapar gränsöverskridande kulturprojekt i samarbete med professionella utövare och olika aktörer i vårt samhälle. Vårt arbete bygger på samverkan och vi samarbetar med olika organisationer i civilsamhället på lokal och regional nivå. Vi anser att interregional samverkan med institutioner och organisationer behöver öka för konstnärlig utveckling och inkludering och kommer i projektet att ha en bred samverkan.

Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SV) är den aktör som varit med sedan Kulturföreningen Röda Hjärtans och KCVs tillblivelse och en möjlig-görare av flera projekt vi gjort. Vi samarbetar även i detta projekt.

ÖVERENSKOMNA SAMARBETSPARTNERS

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Uddevalla kommun

Regionteater Väst

Cirkusexpressen, Forshälla

Uddevalla energi

Bohusläns Museum

Dagliga LSS verksamheter i Uddevalla

Särskolor & Särgymnasier i Uddevalla

Vuxenutbildning i Uddevalla

RENOVA

Vägen ut! kooperativen

Funktionsrätt VGR

Molekylverkstan Science center, Stenungsund

Kollaborativ ekonomi Göteborg

Trekungagymnasiet, Kungälv

FUB västra

HÅLL SVERIGE RENT

EXEMPEL PÅ METOD

En av de kreativa metoderna vi kommer att använda för att samla material och idéer för att kunna skapa tillgängligt utbildningsmaterial i miljöfrågor enligt agenda 2030 för målgruppen är: Miljödrama – deltagarna bjuds in att följa med på en magisk flygresa till en sopstation på planeten SOPONIA, planeten där en tar väl hand om allt levande. Där får vi vara med om, ett med alla sinnen, gemensamt utforskande i hur vi tillsammans som flock kan främja ett positivt miljöbeteende. Ur detta undersökande interaktiva rollspel får vi med oss erfarenheter och lärdomar kring hur vi kanske kan ändra vårt flockbeteende och förhoppningsvis nyfikenhet och engagemang.

LÄNK TILL ÄLDRE PROJEKT