SOPONIA – projektet

FUNKTIONSNEDSATTA och MILJÖARBETET

En grupp som hamnat i bakvattnet när det gäller att aktivt ta del i att uppfylla miljömålen enligt agenda 2030 är gruppen med intellektuella funktionsvariationer. Det saknas ett funktionsrätts-perspektiv i klimatfrågor och miljöfrågor. Personer med funktionsnedsättning är i stort sett aldrig inkluderade i arbetet för ett bättre klimat och de får inte heller information om klimatförändringarna i tillgängliga format. Utan information och anpassade verktyg är det svårt att vara med och förändra.

Hindrade att delta i arbetet för en bättre miljö. Det saknas sammanhang för att inkludera målgruppen i miljöarbetet. På grund av bristande tillgänglighet går världen miste om miljontals människors engagemang och bidrag. Information om klimatkrisen, dess konsekvenser och hur vi som individer kan bidra ges sällan i för alla tillgängliga format. Klimatarbetet följer tyvärr samma diskriminerande strukturer som andra områden och personer med funktionsnedsättningar osynliggörs, glöms bort och bortprioriteras. Ett exempel som många i Sverige kan relatera till är återvinningsstationer, som i stort sett aldrig är anpassade så att personer som till exempel är blinda eller använder rullstol kan använda dem.

Det går att förändra! Personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer behövs i arbetet för mer motståndskraftiga och hållbara samhällen. Det behövs information om klimatfrågan och om hur vi alla som enskilda individer kan leva miljövänligare i format som är tillgängliga för alla.

Med projektet SOPONIA tar vi ett nytt grepp. Vi kommer att arbeta med miljöfrågorna på ett kreativt sätt och engagera många med ett tilltal som är inbjudande, inkluderande, enkelt, innovativt och inte skapar klimatångest utan hopp, nyfikenhet och egen vilja att förändras.

PROJEKTET startar i Uddevalla kommun och kommer att pågå under 3 år.

KCV vill genom projekt vara en motor och initiativtagare för hållbar utveckling inom miljö-frågor för i första hand målgruppen personer med funktionsnedsättning. Vi vill öka miljömedvetenhet och kunskap genom nya anpassade, varierade, pedagogiska och kreativa sätt. I detta projekt fokuserar vi och lyfter in läran om avfallshantering, miljö och hållbarhet i ett kreativt och lustfyllt format.

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET SOPONIA

Huvudfokus i projektet är att inkludera målgruppen med funktionsnedsättning i miljöarbetet enligt Agenda 2030. Det öppnar upp för kulturell mångfald som omfattar både professionella kulturarenor och sektorer bortom de traditionella kulturarenorna. Vi satsar på en bred förankring och samverkan med civilsamhället för att få genomslagskraft i att främja miljöarbetet i samhället.

I projekt fokuserar vi på sopor, nedskräpning, återvinning, återbruk och att förebygga samt minimera. Vi vill genom riktade kreativa insatser och metodarbete i form av det interaktiva scenverket SOPONIA 2.1, föredrag, event, workshops och pop-up aktiviteter tillsammans med funktionsnedsatta, elever i grundskolor, elever inom SFI och våra samverkansparter öka miljömedvetenheten och engagemanget för vår miljö. Kulturaktiviteter är en stark bärare av kunskap, engagemang och motivation i förändringsprocesser. 

ARBETET SKA LIGGA TILL GRUND FÖR ATT

– Utveckla en kreativ metod hur vi kan främja ett positivt miljöbeteende i samhället för gruppen funktionsnedsatta, den kommer också att fungera bra för andra grupper så som barngrupper, på äldreboenden, som en del i SFI utbildningen, mm.

Skapa tillgängligt utbildningsmaterial i miljöfrågor enligt agenda 2030 för målgruppen funktionsnedsatta. Erbjuda studiecirklar inom Studieförbundets Vuxenskolans regi med det nyproducerande utbildningsmaterial till målgruppen funktionsnedsatta i Sverige. Utbilda cirkelledare och föredragshållare ur målgruppen funktionsnedsatta i hållbarhets- och miljöfrågor.

– Dela erfarenheter och metod på event för spridning nationellt.

Göra hela projektets erfarenheter tillgängligt digitalt.

– Skapa ett nationellt/regionalt nätverk som fortsätter att arbeta med frågan.

MÅLGRUPP projektet primära målgrupp är vuxna, barn och unga med funktionsnedsättning. Vi vill bidra till inkludering i miljö- och hållbarhetsarbetet för en eftersatt grupp. Vi värnar allas rätt att aktivt delta i samhällsförändring, ”Leave no behind” är ledord i projektet. 

Vi vill vidga deltagandet i det offentliga rummet för vår målgrupp och erbjuda dem möjligheter att synas och vara en aktiv bärare av kunskap i samhället.

Den sekundära målgruppen är barn och unga i Uddevalla kommun, och elever på SFI i Uddevalla. 

HUR TÄNKER VI OM SOPOR OCH MILJÖBETEENDE

Varför slänger vi fullt fungerande saker, varför tar vi inte vara på mer av våra råvaror när vi lagar mat och varför är det så svårt att ändra vårt beteende när vi vet att det är nödvändigt…det är några av de saker vi söker svar på. Vilka dolda kvaliteter och outnyttjade potentialer har våra sopor? Vi vill lyfta hur sopornas roll kan förändras och hur de kan bli meningsfulla på nya sätt, varför inte som tex. kunskapskällor eller besöksmål. Vi kan inte bara sätta vår tilltro till tekniska lösningar eller politiska beslut, dessa lösningar räcker inte till, det är framförallt viktigt att förändra människors kollektiva beteende ”flockbeteendet”.

Vi behöver adressera de positiva effekterna av hur samarbete lönar sig ( jfr. fåglar i flock) och vara uppmärksamma på när flockbeteendet i stället skapar en destruktiv utveckling. I en alltmer demokratiserad värld så är människors åsikter och beteenden därmed centrala för alla som vill arbeta med problemet kring hur mänskligheten kan komma till rätta med miljöproblemen. Forskning visar att människor i de flesta länder i allt högre utsträckning värnar om miljön, men att detta inte alltid omsätts i miljövänliga handlingar. Hur skall de globala miljöproblemen kunna lösas om inte människor som värnar om miljön agerar för att förbättra den?

ARBETSSÄTT

Kultur som en möjlighet att främja positiva miljöbeteenden. Forskning har visat att kulturella aktiviteter spelar en viktig roll för en heltäckande och hållbar samhällsutveckling. Kulturella och kreativa processer har en stark inverkan på människors utveckling, välbefinnande, hälsa och självkänsla. De gör det möjligt för individer och grupper att utforska sin historia och identitet samt att skapa ny mening och större frihet i sina liv. 

Vi är övertygade om att de också har en stor potential att främja positiva miljöbeteenden. Med utgångspunkt att vi är vanemänniskor som ingår i ett kollektivt handlande vill vi undersöka hur man i en social kontext kan skapa ökad positivt miljöbeteende och engagemang för vår miljö genom kultur/konstnärliga aktiviteter. 

Med kulturen som murbräcka undersöker tillsammans i workhopsform beteendeekologi och social organisation med perspektivet förändrat beteende gällande de olika stegen i vår avfallstrappa. När vi sen arbetar med den interaktiva föreställningen ”SOPONIA 2.1” tar vi alla deltagare till sopstationen SOPONIA där de får uppleva att i flock som fågel, råtta, konsumtions-zombie, m.fl undersöka frågorna som projektet adresserar.

FRÅGESTÄLLNINGAR I PROJEKTET

– VAD motiverar människor till ökat ¨positivt miljöbeteende?” och HUR kan vi skapa nya positiva och hållbara beteendemönster?

– HUR kan vi hitta samband mellan omsorg om miljö (environmental concern) och benägenheten att agera miljövänligt?

– HUR kan vi med kultur och konstnärligt skapande som motor skapa långsiktigt engagemang och metoder för miljöarbete?